Quina validesa jurídica té la signatura electrònica a Espanya?

Quina validesa jurídica té la signatura electrònica a Espanya?

La signatura electrònica ens permet poder formalitzar documents i contractes a distància i de manera eficaç, ja que reduïm els costos i minimitzem el temps emprat en desplaçaments i enviaments. Però, quina validesa legal té l’anomenada signatura electrònica?

La signatura electrònica ens permet poder subscriure documents i contractes a distància i de manera eficaç, ja que reduïm costos i minimitzem el temps emprat en desplaçaments i enviaments. Però, quina validesa legal té l’anomenada signatura electrònica?

El Codi Civil espanyol, en el seu article 1.261, indica quins són els tres elements essencials per a la validesa dels contractes: consentiment, objecte i causa. L’element clau en aquest assumpte és el consentiment, que està definit en el Codi Civil, article 1262, com la manifestació pel concurs de l’oferta i l’acceptació sobre l’objecte i la causa que han de constituir el contracte. L’article 1258 també estableix que els contractes es perfeccionen pel mer consentiment, per la qual cosa, per a la validesa d’un contracte no és necessària exclusivament la signatura manuscrita, sinó que es pugui demostrar la voluntat de les parts contractants.

La signatura electrònica com a tal està regulada, en primer lloc, en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, així com en el Reglament (UE) Nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions econòmiques al mercat interior. La normativa distingeix tres categories de signatures:

1) Signatura electrònica simple és el conjunt de dades en forma electrònica, que poden ser utilitzades com a mitjà d’identificació del signatari.

2) Signatura electrònica avançada és la signatura electrònica que permet identificar al signatari i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades. Està vinculada al signatari de manera única i a les dades als quals es refereix. A més, ha estat creada per mitjans que el signant pot utilitzar amb un alt nivell de confiança, sota el seu exclusiu control.

3) Signatura electrònica reconeguda és la signatura electrònica avançada basada en un certificat expressament reconegut pel Ministeri d’Indústria i Comerç i ha d’estar generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura.

La signatura electrònica reconeguda tindrà, respecte de les dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita respecte dels consignats en paper. No obstant això, no es denegaran efectes jurídics a una signatura electrònica que no reuneixi els requisits de signatura electrònica reconeguda en relació a les dades als quals estigui associada pel sol fet de presentar-se en forma electrònica.

Així doncs, els documents amb signatura electrònica tindran el valor i eficàcia jurídica que correspongui a la seva respectiva naturalesa.

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es