SMART Assesorament Legal Multidisciplinari

Les nostres àrees de pràctica

 • Secretaria de Societats i Govern Corporatiu
 • Modificacions estructurals i operacions de capital
 • Conflictes societaris i defensa dels drets dels socis
 • Pactes de socis
 • Deures i responsabilitat dels administradors
 • Startups i cerca de finançament
 • Consumidors i Usuaris
 • Protecció de Dades
 • Inversions estrangeres a Espanya i inversions espanyoles en l’estranger
 • Emprenedoria social
 • Fundacions i Associacions sense ànim de lucre
 • Compliance

 • Due Diligence de compra i venda
 • Estructura fiscal i legal més idònia
 • Documents pre-negociació (cartes d’intencions, NDAs)
 • SPA, Representacions i Garanties (R&W) i negociació fins al closing
 • Acompanyament en el post-closing
 • Reestructuracions societàries i de grups
 • Trasllat internacional del domicili social

 • Contractació i transaccions
 • Commercial Real Estate
 • Oficines
 • Retail
 • Logística
 • Hotel Leisure
 • Private Clients
 • Residential
 • Urbanisme

 • Fintech
 • Big
 • Data E-commerce
 • Contractació tecnològica
 • Aplicacions mòbils
 • Blockchain
 • Litigis tecnològics
 • Open
 • Source Services de signatura electrònica

Com a àrees complementàries i transversals de les àrees SMART, oferim:

 • Defensa de la competència
 • Contractes mercantils i civils
 • Dret de garanties
 • Joint Ventures, UTEs i AIEs
 • Testaments i herències
 • Responsabilitat contractual i extracontractual

 • Protecció d’actius intangibles de propietat industrial, propietat intel·lectual i altres béns immaterials.
 • Explotació: assessorament, negociació i redacció de contractes en relació amb aquests actius intangibles.
 • Procediments judicials i arbitrals
 • Contractació internet
 • Big data
 • Drets d’autor
 • Propietat intel·lectual.   

 • Processal civil i mercantil nacional i internacional
 • Contenciós administratiu
 • Arbitratge nacional i internacional
 • Procediments concursals
 • Resolució alternativa de conflictes

 • Assessorament jurídic – laboral permanent i recurrent
 • Confecció de contractes laborals, d’Alta Direcció i d’Administradors
 • Pactes d’exclusivitat, de no competència, de confidencialitat i altres
 • Articulació de sistemes de flexibilització de condicions de treball
 • Assessorament en matèria de règim disciplinari
 • Negociació, conflictes i acomiadaments col·lectius i Relacions Laborals
 • Procediments Administratius: laborals i arbitratges
 • Litigis en l’Ordre Jurisdiccional Social i Contenciós-Administratiu
 • Gestió de nòmines

 • Assessorament fiscal permanent i recurrent
 • Planificació fiscal internacional en inversions
 • Assessorament en herències i donacions
 • Tax compliance
 • Inspeccions i procediments tributaris

 • Gestió i processament de la comptabilitat financera i/o de costos
 • Assessorament comptable
 • Adaptació d’estats financers segons el PGC i NIC
 • Consolidació
 • Confecció i formulació dels Comptes Anuals
 • Reporting

Sectors

 • Energies Renovables
 • Hotels, Turisme i Oci
 • Promoció, Desenvolupament de Projectes i Construcció
 • Patrimonis Privats
 • Indústria i comerç
 • Productes Sanitaris i Biotecnologia

 • Institucions Financeres
 • Inversió Immobiliària Institucional
 • Inversió Family Office
 • Tecnologia i Mitjans: Smart Business i Start Up tecnològiques
 • Fundacions, Acceleradores, Incubadores i Coworking.
 • Empreses d’Economia Social

German Desk

Els nostres professionals coneixen la legislació, la cultura i els costums, tan alemanyes, austríaques i suïsses com a espanyoles: molts d’ells compten amb doble titulació a Alemanya i a Espanya i tenen l’idioma alemany com a matern. M@P es converteix així en un pont essencial entre ambdues cultures i entre ambdues formes d’enfrontar-se als reptes dels negocis internacionals.

Asian Desk

El nostre Asian Desk ofereix el pont necessari entre tots dos països atès que està compost per advocats que coneixen la cultura asiàtica, atorgant a potencials inversors la seguretat necessària a l’hora d’invertir a Espanya i Asia.

Solucions globals

SMART defineix les nostres àrees de pràctica centrals entorn a les quals coexisteixen altres disciplines, jurídiques o no, algunes transversals que les complementen, proporcionant al client el suport i entorn global en el qual desenvolupar els seus negocis.

Contacta con nosotros

Oferim al nostre client networking legal @ partnership