Nou projecte de Llei per a la prevenció i lluita contra el frau fiscal a Espanya.

Nou projecte de Llei per a la prevenció i lluita contra el frau fiscal a Espanya.

S’acaba d’aprovar un nou projecte de llei per tal d’actualitzar les actuals mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. En aquest projecte de Llei s’estableix tant l’enduriment de mesures actuals així com també la creació noves mesures associades sobretot a les noves tecnologies.

El Consell de Ministres ha aprovat el passat 13 d’octubre el Projecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, el qual passa ara a la següent fase de tramitació en seu parlamentària. Aquest projecte de Llei recull diverses mesures que persegueixen combatre diverses pràctiques d’elusió fiscal que s’han donat els darrers anys.

Les mesures més importants que es pretenen implementar són:

1.- Criptodivisas

S’estableixen una sèrie d’obligacions específiques d’informació sobre moneda digital, per tal de tenir un major control sobre les mateixes. D’aquesta manera s’incorpora l’obligació de subministrar informació tant sobre la tinença com sobre les operacions d’adquisició, transmissió, permuta, transferència, cobraments i pagaments, amb moneda digital.

Així mateix s’introdueix l’obligació d’informar en el model 720 de declaracions de béns i drets a l’exterior, sobre la tinença de monedes virtuals a l’estranger, obligació aquesta última que pot plantejar controvèrsies en la seva aplicació.

2.- Limitació addicional dels pagaments en efectiu      

S’estableix un nou límit del pagament en efectiu entre empresaris de 2.500 € a 1.000 €. Aquesta limitació no afecta els pagaments realitzats per particulars. No obstant això, en l’àmbit de pagament en efectiu de particulars amb domicili fiscal fora d’Espanya, es disminueix el límit de pagament en efectiu de 15.000 € a 10.000 €.

3.- Prohibició d’amnisties fiscals           

S’estableix la prohibició d’amnisties fiscals, és a dir, es prohibeix per Llei qualsevol mecanisme extraordinari de regularització fiscal que impliqui la disminució de la quantia del deute tributari.

4.- Ampliació de la llista de deutors de la Hisenda Pública       

Es disminueix d’1 milió a 600.000 €, l’import la superació comporta la inclusió en l’esmentat llistat. Així mateix s’inclou expressament en aquest llistat, al costat dels deutors principals, als responsables solidaris.

5.- Paradisos Fiscals      

S’adopta el concepte de jurisdiccions no cooperatives, terme que ve sent utilitzat internacionalment en lloc de el tradicional concepte de paradís fiscal.

Així mateix s’amplia aquest concepte atenent a criteris d’equitat fiscal i transparència, incloent en la llista aquells territoris

(i) que facilitin l’existència de societats extraterritorials per atreure beneficis sense activitat econòmica real

(ii) on hi hagi opacitat i falta de transparència o territoris amb els quals no existeixi un efectiu intercanvi d’informació sobre el titular real dels béns o drets

(iii) on hi hagi una baixa o nul·la tributació (fins ara només s’incloïa el concepte de nul·la tributació).

(iv) règims fiscals preferencials que resultin perjudicials amb la intenció de donar un tracte de favor als no residents respecte als residents.

6.- Software de doble ús

En els últims anys l’Agència Tributària ha prestat especial atenció a combatre l’ús d’aquest tipus de software, de tal manera que el present Projecte de Llei prohibeix el denominat software de doble ús, que consisteix en programes informàtics que permeten manipular la comptabilitat. Aquesta prohibició no es limita al seu mer ús, sinó que s’estén a la producció o tinença de programes i sistemes informàtics que possibilitin la manipulació de dades comptables i de gestió.

La proposta normativa preveu incloure reglamentàriament especificacions tècniques com ara sotmetre-ho a certificació i assegurar que es garanteixin la integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d’operacions. A aquests efectes, s’estableix un règim sancionador específic per la producció d’aquests programes o la seva tinença sense l’adequada certificació.

7.- Valor de referència en els impostos de ITPAJD, IP i ISD

Un dels principals motius de litigiositat en els impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre el Patrimoni i Impost sobre Successions i Donacions és la valoració dels béns i drets afectats per aquests impostos, en la mesura moltes vegades el concepte de valor real dóna lloc a situacions de clara inseguretat jurídica tant per al contribuent com per a les pròpies administracions públiques afectades.

En el cas de béns immobles, el valor emprat serà el valor de referència establert pel Cadastre, qui ho ha de fer partint de totes les compravendes d’immobles efectivament realitzades i formalitzades davant fedatari.

Cal tenir en compte que el valor de referència és diferent de la valor cadastral i per això, aquesta norma no afecta de cap manera als impostos que fan servir el valor cadastral com a base imposable, com ara l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’Impost sobre Béns Immobles o l’impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

8.- Mesures antielusió fiscal

Aquest projecte de Llei també preveu la transposició de la Directiva europea antielusió fiscal, coneguda com ATAD, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal, que incideixen directament en el mercat interior. La directiva incorpora diverses de les matèries tractades en els informes de l’OCDE del Pla d’acció per a evitar l’erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (Pla BEPS).

En aquest context, la legislació espanyola incorpora mesures relatives a la Transparència Fiscal Internacional i a la imposició de sortida o “Exit Tax”.

9.- Compliment voluntari de les obligacions

D’altra banda, i als efectes de fomentar el pagament voluntari i reduir la litigiositat, el Projecte de Llei conté canvis en el règim de reduccions aplicables a les sancions tributàries i en el règim de recàrrecs.

En cas de tenir qualsevol dubte o consulta, pots contactar amb nosaltres a info@matp.es

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es