Política de Privacitat

Informació addicional en matèria de protecció de dades:

 

Responsable del tractament

 

El responsable del tractament de les seves dades és la entitat mercantil MARINEL-LO & PARTNERS ABOGADOS, S.L.P. (en endavant, “Marinel-lo @ Partners Abogados”), proveïda de CIF número B-67166090 amb domicili a Carrer Pallars, 193-205, 9ª planta. 08005 Barcelona.

Telèfon: 937070610

Delegat de protecció de dades: Enrique Marinel-lo Jordan

Contacto DPD: info@matp.es

 

Finalitat

 

Marinel-lo @ Partners Abogados tracta la informació personal facilitada per les persones interessades única i exclusivament per a l’execució dels serveis legals que li són contractats i, si escau, per mantenir-lo informat dels esdeveniments, novetats, notícies i activitats relacionades amb l’activitat desenvolupada per Marinel-lo @ Partners Abogados  i/o el sector legal.

En cas que ens remeti el seu CV, el mateix serà emmagatzemat per incloure-ho en els processos de selecció iniciats per Marinel-lo @ Partners Abogados.

 

Legitimació per al tractament de les seves dades personals.

 

El tractament de les seves dades personals té la seva base legal en l’execució dels contractes de serveis jurídics o comptables celebrats amb Marinel-lo @ Partners Abogados. Les dades personals que ens proporcioni amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis.

L’enviament d’informació sobre esdeveniments, novetats, notícies o activitats relacionades amb l’activitat desenvolupada per Marinel-lo @ Partners Abogados  està basada en el consentiment que se li ha sol·licitat. Aquest consentiment podrà ser revocat a qualsevol moment, sense que tal revocació condicioni l’execució dels contractes de serveis celebrats amb Marinel-lo @ Partners Abogados.

L’emmagatzematge de les dades personals contingudes en Currículum Vitaes està basat en el consentiment de l’interessat. Aquestes dades seran emmagatzemades durant el termini d’un any a partir de l’última confirmació d’interès, sense perjudici que el seu titular pugui revocar el consentiment atorgat a qualsevol moment. La retirada del consentiment per a l’emmagatzematge de les seves dades comportarà que la seva candidatura no pugui ser tinguda en compte en els processos de selecció duts a terme per Marinel-lo @ Partners Abogados.

 

Destinataris de les dades personals facilitades.

 

Les dades personals que ens siguin facilitades pel seu titular en cap cas seran cedits a tercers, ni transferits a altres Estats sense intervenir un consentiment previ i exprés del seu titular.

Sense perjudici de l’anterior, l’informem que determinades dades que ens faciliti podran ser comunicades, sempre en el marc de la normativa legal vigent o de la relació contractual habida amb Marinel-lo @ Partners Abogados, als següents destinataris:

Administracions públiques i/o Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, quan Marinel-lo @ Partners Abogados  sigui legalment requerit per a això.

Altres professionals del sector legal, quan sigui necessari per a l’execució dels serveis contractats.

 

Drets del titular de les dades personals.

 

Vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió de les seves dades personals en qualsevol moment.

Així mateix, i en determinades circumstàncies, Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament seran tractades per Marinel-lo @ Partners Abogados per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També en determinades circumstàncies, Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals.

En qualsevol d’aquests supòsits, Marinel-lo @ Partners Abogados  deixarà de tractar les seves dades personals, a excepció d’aquells casos en que el tractament sigui necessari per motius legítims imperiosos o per a la defensa de possibles reclamacions. En qualsevol d’aquests casos, Marinel-lo @ Partners Abogados li informarà degudament del tractament que sigui necessari i els motius que ho justifiquen.

La retirada del seu consentiment pel tractament de les seves dades personals no afectarà a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a aquesta retirada.

Vostè podrà exercitar els drets ja esmentats: i) a la nostra seu principal mitjançant escrit dirigit a Marinel-lo @ Partners Abogados  (C/ Pallars, 193-205, 9ª planta, 08005, Barcelona), adjuntant al mateix fotocòpia del D.N.I. o qualsevol altre document acreditatiu; o ii) per correu electrònic dirigit a la següent adreça: info@matp.es

Pot obtenir els models necessaris per a l’exercici dels seus drets en el següent link: https://www.matp.es/cat/politica-de-privacidad/modelos

Així mateix, l’informem del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment si considera que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets:

 

Agència Espanyola de Protecció de Dades

C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid

Tel. 901 100 099 – 912 663 517

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf