News

La llei de secret empresarial neix amb la intenció de que les empreses puguin defensar aquells intangibles que no queden registrats davant cap organisme, però que tenen un indubtable valor econòmic per a les empreses o suposen fins i tot un important avantatge competitiu enfront...

La signatura electrònica ens permet poder formalitzar documents i contractes a distància i de manera eficaç, ja que reduïm els costos i minimitzem el temps emprat en desplaçaments i enviaments. Però, quina validesa legal té l'anomenada signatura electrònica? La signatura electrònica ens permet poder subscriure documents...

El règim de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme vigent a Espanya ha sofert nombrosos canvis en els últims anys. Una de les principals novetats del Reial decret-Llei es recull en la seva disposició addicional única, que obliga d'ara endavant, a...