Llibre sisè del Codi Civil Català sobre obligacions i contractes – una breu introducció

Llibre sisè del Codi Civil Català sobre obligacions i contractes – una breu introducció

A principis de l’any 2018 va entrar en vigor el sisè llibre del Codi Civil Català, que completa la codificació general del dret civil a Catalunya. El nou llibre, el qual ha de ser d’aplicació prioritària a l’hora de celebrar contractes a Catalunya, conté un gran nombre de novetats rellevants i diferències amb el Codi Civil general espanyol. No obstant, això, la validesa d’aquest llibre sisè depèn d’un procediment actualment pendent davant el Tribunal Constitucional.

El 15.02.2017, el Parlament Català ca aprovar l’anomenada “Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació del llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè”, el qual va entrar en vigor el 01.01.2018 i, per tant, afecta qualsevol contracte que s’hagi signar des d’aquesta data.

El llibre sisè està dividit en tres títols principals: i) disposicions generals, ii) tipus de contractes i iii) fonts no contractuals de les obligacions (obligacions extracontractuals).

No obstant això, aquest llibre sisè només inclou el títol relatiu a tipus de contractes. Els altes dos títols relatius a les disposicions generals i a les fonts no contractuals de les obligacions, així com alguns dels tipus de contractes, es tractaran en una llei posterior, que completarà llavors de forma definitiva la codificació.

Recurs d’inconstitucionalitat i suspensió de disposicions de la llei

 El 22.05.2017, l’Advocat de l’Estat va interposar un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional en relació amb diversos articles de la llei i va exigir la suspensió immediata dels articles impugnats. Les dues sol·licituds van ser inicialment acordades. No obstant això, poc abans que expirés el termini de la suspensió dels articles impugnats, el Tribunal Constitucional va convocar de nou a totes les parts implicades per decidir novament sobre la suspensió. L’Advocat de l’Estat va exigir la pròrroga de la suspensió i va argumentar la seva sol·licitud de pròrroga en la preservació del principi de seguretat jurídica i el principi de bona fe registral del Registre de la Propietat.

No obstant això, el Tribunal Constitucional en la seva resolució de 03.10.2017 va decidir aixecar la suspensió acordada anteriorment, ja que el Tribunal argumentava que la vigència dels articles impugnats no afecta ni el principi de seguretat jurídica ni el principi de bona fe registral. Com a resultat, el llibre sisè va entrar en vigor sense restriccions el 01.01.2018.

Novetats en el nou llibre del Codi Civil

 Les principals novetats d’aquest llibre sisè son que un gran nombre de contractes a Catalunya ja no es regeixen pel Codi Civil Espanyol. No obstant això, tots els aspectes no coberts per la normativa seguiran regint-se per aquest últim Codi.

Una altra particularitat és que aquest llibre sisè conté disposicions tant relatives a contractes generals de compravenda com relatives a contractes de compravenda amb consumidors, regulant-ho no de manera separada sinó conjuntament. Així, en els respectius articles, a més de la regulació general dels contractes de compravenda, també s’inclouen les regulacions específiques relatives a la protecció del consumidor. A banda d’aquesta regulació, també cal tenir en compte la normativa general de protecció del consumidor que s’aplica paral·lelament a les disposicions previstes en quest nou llibre sisè.

Alguns exemples de particularitats respecte a contractes de compravenda d’immobles

La no determinació d’un preu de compravenda no és motiu d’invalidesa del contracte. El preu de compravenda és en aquests cassos el que es pagaria en circumstàncies comparables.

Concepte “d’avantatge injust”; dret a rescindir el contracte si una de les parts depenia de l’altra o mantenia amb ella una relació especial de confiança, estava en una situació de vulnerabilitat econòmica o de necessitat imperiosa i l’altra part es va aprofitar d’això.

Dret de desistiment del comprador, si no rep el finançament total o parcial necessari, llevat pacte en contrari entre les parts.

Acord d’una condició suspensiva” pel cas d’impagament total o parcial dep preu de compravenda diferit.

En conclusió

L’entrada en vigor d’aquesta nova llei completa en general la codificació del dret català, donant lloc a un Codi Civil Català de sis llibres en total.

Els motius de la llei indiquen com objectiu de la mateixa proporcionar una regulació més actualitzada i oportuna de les relacions contractuals, així com de les obligacions extracontractuals entre les parts.

No obstant això, cal assenyalar que el Tribunal Constitucional encara no s’ha pronunciat sobre el recurs d’inconstitucionalitat. El llibre sisè que ha entrar en vigor és plenament aplicable i s’ha des respectar. Així i tot, queda per veure con decidirà en última instància el Tribunal Constitucional.

 

Marinel-lo @ Partners
comunicacion@matp.es