Ja està en marxa: LOPD la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Ja està en marxa: LOPD la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Cinc mesos després de l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), la Ponència del Congrés ha publicat el seu informe sobre el Projecte de la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Encara que el RGPD és directament aplicable en tots els Estats Membres de la Unió Europea des de la seva entrada en vigor sense necessitat de Lleis estatals que el trasposin a la normativa interna, no menys cert és que el mateix permet també que les seves normes siguin especificades o desenvolupades pel Dret dels Estats membres si això és necessari per donar-li coherència amb altres normes o per facilitar la seva comprensió.

A aquest efecte, el nostre Parlament pretén publicar una nova Llei de Protecció de Dades –no sense un cert retard-, en la qual se’ns aclareixen qüestions tals com la possibilitat de fonamentar en un interès legítim el tractament de les dades de contacte d’empleats, empresaris autònoms i professionals liberals; que els majors de 14 anys van a poder prestar el seu consentiment pel tractament de les seves dades sense intervenció dels titulars de la pàtria potestat -en el Reglament es fixava en 16 anys-; o que una Federació esportiva va a precisar un Delegat de Protecció de Dades per tractar les dades dels seus federats si entre aquests s’inclouen menors d’edat mentre que un professional de la medicina que exerceixi a títol individual no requerirà tenir aquesta figura encara que tracti dades especialment sensibles, com són les dades de salut.

Així mateix, el legislador pretén aprofitar l’oportunitat per regular per primera vegada qüestions tan noves com els drets digitals dels ciutadans. Entre ells, destaca el dret dels familiars d’un mort a sol·licitar l’accés a les seves dades personals -i, fins i tot, en determinades circumstàncies, sol·licitar la seva rectificació o supressió- el dret a la seguretat i educació digital o el reconeixement del dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral, amb el qual es pretén garantir el respecte als temps de descans, permisos i vacances dels treballadors, així com de la seva intimitat personal i familiar.

Encara que, de moment, únicament es tracta d’un projecte, a poc a poc van afermant-se els criteris que emprarà Espanya i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per aplicar el RGPD.

Tags:
,
Marinel-lo @ Partners
info@matp.es