El Govern català intervé en la regulació del mercat d’arrendament de locals.

El Govern català intervé en la regulació del mercat d’arrendament de locals.

Com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 les autoritats han hagut d’adoptar mesures de suspensió o restricció d’activitats industrials i comercials. Com a conseqüència, el Govern Català ha establert per llei que els arrendataris de locals afectats per aquestes suspensions i restriccions tenen dret que s’adeqüi el seu contracte d’arrendament a aquestes circumstàncies mitjançant la negociació amb la part arrendadora o, si no, establint certes mesures ex lege.

El 22 d’octubre ha entrat en vigor el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats aprovat pel Govern català mitjançant el qual intervé en el mercat de lloguer, establint la possibilitat de rebaixar la renda d’arrendament dels establiments i locals comercials afectats per l’obligació de tancament total o parcial a causa de les mesures aprovades de prevenció de propagació de l’COVID-19.

El Decret Llei estableix la facultat per als arrendataris de requerir als arrendadors una “modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte”, és a dir, que siguin les pròpies parts que de comú acord estableixin les modificacions del contracte, per adequar-lo a l’actual situació. No obstant, en el cas que les parts no arribessin a un acord en un període d’un mes, el Decret Llei estableix unes regles determinades que s’aplicaran de manera automàtica i forçosa a el contracte en qüestió. En aquest cas es distingeix entre si l’activitat de l’arrendatari s’ha suspès totalment o només de manera parcial.

En el cas d’una suspensió total, s’estableix una rebaixa del 50% de la renda mensual mentre duri la suspensió. Per contra, si l’activitat s’ha suspès només de manera parcial, les rendes s’hauran de reduir en proporció igual a la meitat de la pèrdua de l’aforament o de la franja horària. Les reduccions de rendes són efectives a partir de la data del requeriment fefaent de modificació de les condicions contractuals realitzat per la part arrendatària. Un aspecte important a tenir en compte és que el lliurament a domicili o recollida de productes en establiments no afecta les reduccions previstes.

Així mateix cal tenir en compte que des de que la part arrendadora rebi el requeriment de la part arrendatària, no podrà emetre factura contra aquesta última per l’import de la renda i altres despeses fins que transcorri el termini mensual per negociar la modificació contractual o, en el seu cas, fins a la data de l’acord.

Finalment s’estableix també la possibilitat per a l’arrendatari d’exigir a l’arrendador que les rendes i altres despeses siguin cobrades per les garanties que prèviament hagi prestat l’arrendatari i que es troben en poder de l’arrendador, amb l’excepció de la fiança legal.

En el cas que les restriccions de Govern s’allarguessin més de tres mesos, s’atorga a l’arrendatari la facultat de rescindir el contracte sense cap penalització, sempre que compleixi amb un preavís d’un mes.

Segons el Govern català amb aquesta norma es busca un “repartiment de costos entre propietari i arrendataris, perquè el cost de la pandèmia no recaigui exclusivament sobre una de les parts”. D’altra banda, alguns experts del mercat defensen que la pèrdua d’ingrés no hauria de ser assumida ni pels propietaris ni pels empresaris arrendataris, sinó per la pròpia administració que ha establert les restriccions. Finalment cal tenir en compte dues circumstàncies perquè aquest Decret llei segueixi vigent; primer, sent un Decret Llei aprovat pel Govern català, que sigui aprovat pel Parlament català i segon, que el Govern central no recorri aquesta norma davant el Tribunal Constitucional.

En cas de tenir qualsevol dubte o consulta, pots contactar amb nosaltres a info@matp.es

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es