El coronavirus i la cancel·lació de contractes. ¿Força major?

El coronavirus i la cancel·lació de contractes. ¿Força major?

Si bé amb base a la informació disponible fins ara en relació amb el coronavirus l’OMS no ha recomanat l’aplicació de restriccions als viatges ni a el comerç internacional, la veritat és que, seguint el principi de precaució i per evitar la ràpida propagació de l’ virus, les autoritats sanitàries espanyoles sí que han recomanat evitar els viatges a les zones afectades llevat que sigui estrictament necessari.               

Davant d’aquesta situació, ¿poden les empreses cancel·lar esdeveniments ja programats? ¿Tenen els passatgers dret a exigir la devolució de les quantitats ja lliurades a compte? Es veuran les agències de viatges, hotels, etc. obligades a reintegrar el preu pagat o poden exigir penalitzacions?

La resposta a aquestes preguntes no és, a data d’avui, única ni molt menys definitiva. El millor que podem respondre és: Depèn. I de què depèn? Doncs lluny de com diu la cançó, no de segons com es miri, sinó de les circumstàncies de cada cas concret.

I és que, habitualment quan una de les parts pretén resoldre un contracte per una causa imprevista acudim al concepte de “força major”, ja que en cas d’estimar efectivament la seva existència, les parts d’un contracte podran exonerar-se de la seva responsabilitat.

Ara bé, la “força major” és un concepte genèric que remet a un esdeveniment o situació no volguts per cap de les parts del contracte -i que a més és impredictible o inevitable- que impedeix complir amb l’obligació assumida.

Així doncs, les preguntes que haurem de respondre’ns són: ¿impedeix el coronavirus que el viatger prengui el seu vol, gaudeixi de la seva estada o accedeixi a un determinat lloc? ¿Poden les empreses prestar el servei compromès?

En cas dels malalts hospitalitzats, és clar que el coronavirus impedeix que el contracte es dugui a terme. I el mateix passa amb el personal sanitari posat en quarantena per evitar propagacions o d’aquells que es vegin mobilitzats de manera extraordinària per atendre els malalts.

Per contra, i quant no hi hagi restriccions de viatges imposades per les autoritats que impedeixin viatjar des de o cap a Espanya, com passa actualment amb els vols des d’Itàlia a Espanya, els viatgers en general no tenen un impediment real per viatjar, sinó que adopten la decisió motu proprio, argument que està sent utilitzat per companyies d’assegurança, agents, etc. per a denegar la devolució dels imports ja pagats.Aquesta situació i conclusions, però, poden canviar amb rapidesa en funció de com evolucioni la malaltia, especialment, si s’adoptessin noves restriccions de viatge per part del Govern.

De la mateixa manera és important consultar les condicions generals del contracte en qüestió per esbrinar els termes concrets en què s’ha pactat la facultat de cancel·lació -preavisos, penalitzacions, etc.

Finalment, és important també advertir que les conclusions assolides en aquesta nota s’han redactat amb base a la legislació espanyola, si bé és possible que, en funció d’on s’hagi celebrat el contracte, la legislació a aplicar sigui la d’un altre Estat i, per tant, la resposta a aquestes preguntes també sigui diferent.

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es