Com es regulen actualment les llicències per a allotjaments turístics a Barcelona?

Com es regulen actualment les llicències per a allotjaments turístics a Barcelona?

Amb l’augment del turisme en els últims anys també ha augmentat progressivament l’oferta d’allotjaments turístics. Així mateix, com a novetat, ha aparegut l’arrendament amb finalitats turístiques dels habitatges de particulars. Degut a que la regulació en aquest sector era molt escassa, son diversos els problemes causats a la llarga: concentració massiva d’oferta d’allotjaments turístics en algunes zones, falta d’oferta en unes altres, un mercat “negre” d’habitatges particulars destinat a l’arrendament turístic, etc. Per solucionar aquestes problemàtiques l’Ajuntament de Barcelona va suspendre entre l’any 2015 i l’any 2017 la concessió de qualsevol llicència per a allotjaments turístics (el que es coneix com a “moratòria”) amb la finalitat de crear un pla urbanístic especial que reguli aquest sector que està en creixement.

 

Per entendre la regulació de la concessió de llicències per a allotjaments turístiques, que entre unes altres engloba les llicències necessàries per a l’obertura i gestió d’habitatges d’ús turístic i hotels, cal distingir entre dos moments concrets: abans i després de l’aprovació del Pla Especial urbanístic d’Allotjaments Turístics (denominat PEUAT).

Situació anterior a l’aprovació del PEUAT

Abans de l’aprovació del pla existia escassa regulació normativa sobre aquest tema. D’aquesta manera era possible obrir allotjaments d’ús turístic en tota la ciutat de manera pràcticament lliure. En els últims anys no obstant això es va observar una enorme proliferació d’aquest tipus d’establiments, especialment en aquelles zones de més interès turístic.

La conseqüència de tot això va ser que l’any 2015 l’Ajuntament de Barcelona va anunciar una completa suspensió de tot tipus de llicències per a l’allotjament turístic, amb la finalitat d’aprovar un pla especial destinat a regular aquest sector. Aquesta suspensió de llicències també es coneixia sota la denominació de “moratòria”.

Estava previst que la suspensió solament durés un any, però el PEUAT no va ser aprovat fins a l’any 2017, entrant en vigor el 6 de març del mateix any. L’objectiu principal d’aquest pla era la creació d’una regulació que inclogués els criteris urbanístics i de gestió dels allotjaments turístics de Barcelona. Sota el concepte de “allotjament turístic” s’inclouen tant establiments hotelers com a habitatges d’ús turístic, apartaments turístics, albergs i residències universitàries.

 

Situació després de l’aprovació del PEUAT

Atès que Barcelona compta amb àrees amb més intensitat turística que unes altres, el PEUAT divideix Barcelona en diferents zones d’acord amb la intensitat en cadascuna d’elles.

Zona 1 (Zona de decreixement): Aquesta zona integra l’àmbit de la ciutat amb la major concentració turística a Barcelona. Per exemple, en aquesta zona solament es concentra el 50% de totes les places hoteleres de Barcelona.

Per això, el Pla no admet la nova implantació de cap tipus d’allotjament turístic ni l’ampliació de les places ja existents. Així mateix, el cessament d’activitat d’un allotjament turístic implica la seva baixa en el registre corresponent, impedint-se la seva obertura sota una nova inscripció. És a dir, la concessió de llicències per a allotjaments turístics s’ha limitat totalment en aquesta zona.

Zona 2 (Zona de manteniment): Zona limítrofa a la de major concentració turística, per la qual cosa compta amb un règim de restricció encara bastant estricte.

En aquesta zona es mantenen el nombre de places i establiments existents. No obstant això, el cessament d’un establiment permetrà implementar un de nou, però solament amb el mateix nombre de places que l’establiment que ha cessat.

Zona 3 (Zona de nova implementació): Formada per la resta del territori que es troba allunyat de les zones amb interessos turístics, per la qual cosa no són sensibles a la seva pressió.

Es permet implantar nous establiments i ampliar els existents, sempre que no es superi la densitat màxima de les places establertes per a cada àrea en aquesta zona. Per exemple: A la Zona dels Corts no pot superar-se l’oferta d’1.464 places; o a la zona d’Horta les 564 places.

Zona 4 (Àmbits i àrees de regulació específica): Algunes zones, per les seves particularitats especials, es regeixen per una regulació específica, encara que es trobin enclavades en algunes de les 3 zones abans esmentades.

 

La regulació específica es centra en gran part en el nombre màxim de places permeses en un àrea o per a un establiment concret o una distància mínima entre un allotjament i un altre.

 

El futur de les llicències turístiques

Últimament hem pogut observar com les grans ciutats a poc a poc van adoptant el mateix model que Barcelona, és a dir, establir una moratòria respecte a la concessió de llicències per a allotjaments turístics fins a aprovar un pla especial que reguli aquest sector.

A principis d’aquest any, la ciutat de València va suspendre cautelarment en el seu casc antic la concessió de llicències per a allotjaments turístics, tant per a ús hoteler com per a apartaments turístics. La suspensió de les llicències és aquí també de naturalesa temporal fins que es redacti el Pla Especial de Protecció de la Ciutat Vella.

També a Madrid s’ha suspès a principi d’aquest any l’atorgament de llicències per a totes les modalitats d’allotjament turístic durant un termini d’un any. La suspensió aquí també té caràcter cautelar fins que es redacti i es tramiti un pla especial destinat a actualitzar la regulació urbanística en aquesta ciutat, sobretot a les àrees centrals de la ciutat.

Conclusions

 

A causa de la cada vegada més gran afluència de turistes a les grans ciutats, més i més ciutats establiran una regulació específica en aquest tipus d’àmbit en el futur. Vol emprendre un nou projecte en aquest àmbit? Si és així, li recomanem que s’informi bé sobre la regulació local o ho posi en mans d’uns experts que li puguin assessorar i acompanyar en el seu nou camí.

Marinel-lo @ Partners
comunicacion@matp.es