Novetats legislatives en matèria de prevenció del blanqueig de capitals

Novetats legislatives en matèria de prevenció del blanqueig de capitals

El règim de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme vigent a Espanya ha sofert nombrosos canvis en els últims anys. Una de les principals novetats del Reial decret-Llei es recull en la seva disposició addicional única, que obliga d’ara endavant, a les persones físiques o jurídiques que de forma empresarial o professional prestin tots o algun dels serveis qualificats com de serveis a societats inclosos en l’article 2.1.o) de la Llei a inscriure’s en el Registre Mercantil.

El règim de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme vigent a Espanya ha sofert nombrosos canvis en els últims anys. A nivell europeu, el passat 30 de maig de 2018 es va aprovar la Directiva 2018/843/UE, del Parlament Europeu i del Consell, en la virtut del qual es va modificar l’anterior Directiva de l’any 2015. Aquesta nova Directiva haurà de traslladar-se pels Estats membres abans del 10 de gener de 2020.

Aquestes contínues reformes es deuen, entre altres motius, pels últims atemptats terroristes a Europa, que han alertat sobre l’aparició de noves tendències en el finançament d’operacions terroristes, així com pel desenvolupament de les noves tecnologies i altres sistemes alternatius per al finançament que estan guanyant popularitat i juguen un paper important en la matèria.

Dins d’aquest marc legislatiu, el Reial decret-Llei 11/2018, de 31 d’agost, de transposició de directives, inclou també la transposició de l’anterior Directiva en matèria de prevenció del blanqueig de capitals de l’any 2015 (ja modificada per l’esmentada Directiva 2018/843/UE), en haver vençut el seu termini de transposició.

Una de les principals novetats de l’esmentat Reial decret-Llei es recull en la seva disposició addicional única, que obliga a partir d’ara a les persones físiques o jurídiques que de forma empresarial o professional prestin tots o algun dels serveis qualificats com de serveis a societats inclosos en l’article 2.1.o) de la Llei a inscriure’s en el Registre Mercantil.

De conformitat amb l’esmentat article 2.1.o), aquests serveis són els següents:

Constituir societats o altres persones jurídiques.

Exercir funcions d’adreça o de secretaris no consellers de consell d’administració o assessoria externa d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions.

Facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics.

Exercir funcions de fiduciari en un fideïcomís (trust) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; o exercir funcions d’accionista per compte d’una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguin subjectes a requisits d’informació concordes amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin l’adequada transparència de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions.

Aquestes persones físiques o jurídiques hauran de, prèviament a l’inici de les seves activitats, inscriure’s de forma obligatòria en el Registre Mercantil competent per raó del seu domicili. Les persones físiques empresaris i les persones jurídiques s’inscriuran conforme al que es disposa en el Reglament del Registre Mercantil, mentre que els professionals persones físiques hauran d’inscriure’s telemàticament sobre la base d’un formulari preestablert aprovat pel Ministeri de Justícia.

En el cas que les persones físiques o jurídiques que estiguessin prestant els serveis abans descrits encara no estiguessin inscrites en la data d’entrada en vigor d’aquesta disposició addicional, tindran un any de termini per inscriure’s en el Registre Mercantil corresponent.

Si ja estiguessin inscrites degudament, deuran així mateix en el mateix termini d’un any presentar en el Registre Mercantil una manifestació conforme estan sotmeses, com a subjectes obligats, a les normes establertes en el Reial decret-Llei 11/2018, de 31 d’agost. Les persones jurídiques hauran d’a més presentar una manifestació dels qui són els seus titulars reals. Aquestes manifestacions es faran constar per nota marginal i hauran de ser actualitzades en el cas de canvi en la titularitat real.

La falta d’inscripció de les persones físiques o jurídiques esmentades en el Registre Mercantil, o la falta de presentació de les manifestacions esmentades, tindrà la consideració d’infracció lleu, que comporta sancions d’amonestació privada o de multa per import de fins a 60.000 Euros.

Finalment, les persones físiques i jurídiques prestadores de serveis a societats, si no ho disposessin les seves normes d’aplicació, també hauran de dipositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil conforme al que es disposa en la Llei de Societats de Capital. S’exclouen d’aquesta obligació de dipòsit de comptes anuals als prestadors de serveis a societats que siguin persones físiques professionals.

Juntament amb el dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil competent, deuran també presentar un document en el qual es recullin les següents dades:

Tipus de serveis prestats d’entre els compresos en l’article 2.1.o) de la llei.

Àmbit territorial on opera, indicant municipis i províncies.

Prestació de serveis a no residents en l’exercici que es tracti.

Volum facturat pels serveis, especificats a l’apartat a) en l’exercici i en el precedent, si l’activitat de prestadors de servei no fos única i exclusiva.

Nombre d’operacions realitzades de les compreses en l’esmentat article 2.1.o), distingint la classe o naturalesa de la mateixa.

Si escau, titular real si existís modificació del mateix respecte del que ja consti en el Registre.

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es